legalizacija

Zakon o privatnom obezbeđenju - ukratko

    Svako ima pravo da na privatnom posedu postavi kamere u cilju obezbeđenja.  Ako kamere pokrivaju samo privatan posed, stan, kuću, dvorište i ako nemaju nikakav kontakt sa javnim prostorom onda nemate nikakve obaveze prema Zakonu, možete ih montirati sami ili angažovati firmu.

    Međutim, ako želite da obezbedite firmu, prodavnicu, restoran, salon, parking, ulaz u zgradu ili bilo koji drugi javni prostor onda ugradnju i servisiranje može da vrši isključivo pravno lice ili preduzetnik sa registrovanom delatnošću: 8020 - usluge sistema obezbeđenja.

- Licence koje se izdaju fizičkim licima omogućavaju im zaposlenje i rad u pravnom licu ili kod preduzetnika koji su licencirani ali fizička lica nemaju pravo za samostalno obavljanje poslova obezbeđenja.

- Prekršaj čini investitor ako angažuje fizičko lice ili firmu bez licence.

- Obaveza korisnika sistema tehničke zaštite je da ugovori i omogući održavanje sistema tehničke zaštite.

- U slučaju da ste ugradili sistem video nadzora pre stupanja na snagu ovog zakona, potrebno je da potpišete ugovor o održavanju sa licenciranom firmom koja će sistem prilagoditi i usaglasiti sa Zakonom o privatnom obezbeđenju.

- Snimljeni video materijal mora se čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom policijskom službeniku, na zahtev.

- Snimljeni video materijal ne sme biti objavljivan i javno prikazivan.

- Obaveštenjem koje sadrži sliku kamere i tekst upozorenja „Objekat je pod video nadzorom“ uočljivo i nedvosmisleno morate da označite oblast koju pokrivaju kamere.

- Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih.

- Nelegalno je postavljati skrivene kamere.

Izvod dela iz kaznenih oderdbi zakona, a koje se tiču korisnika usluga:

Član 80.
Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1)  ako koristi usluge privatnog obezbeđenja, a nema zaključen pisani ugovor sa pravnim ili fizičkim licem koje je angažovalo da mu pruža te usluge.

2) ako za vršenje poslova privatnog obezbeđenja angažuje pravno lice ili preduzetnika ili fizičko lice koji nemaju licencu (član 20. stav 3).


Član 81.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice koje koristi usluge privatnog obezbeđenja:

1) ako ne  prihvati  da se na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor,  koji se koriste za javnu upotrebu, zaštićen video  obezbeđenjem i ako arhivirane snimke ne čuva najmanje 30 dana  ili ih, na zahtev, ne stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku (član 32. stav 1);

2) ako  ne osigura održavanje i servisiranje tehničkih sredstava u skladu sa ovim zakonom i ugovorom (član 35. stav 2).

Licence LT1, LT2, LT3

LT1 - Planiranje sistema tehničke zaštite
LT2 - Projektovanje i nadzor nad izvođenjem
LT3 - Montaža, puštanje u rad, održavanje sistema tehničke zaštite i obuka

LT1

LT2

lt3